Administracinė informacija

 1. »
 2. Administracinė informacija

Tautinių kultūrų centro veiklos tikslai:

 • Sudaryti sąlygas tautinių kultūrų pažinimui, tautinių mažumų savitumo išsaugojimui, jų kultūrinei veiklai ir meniniai saviraiškai;
 • Siekti visaverčio tautinių mažumų integravimosi į miesto gyvenimą, puoselėti gyventojų tautinę toleranciją ir daugiataučio miesto įvairių kultūrų tradicijas.

Tautinių kultūrų centras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:

 • Inicijuoja, koordinuoja bei įgyvendina tautinių mažumų kultūrinius projektus;
 • Organizuoja tautinių kultūrų mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
 • Organizuoja atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą, tradicines šventes, festivalius, koncertus, parodas ir kt.
 • Organizuoja mokslines kultūrines konferencijas, seminarus, paskaitas, diskusijas ir kitus renginius, skirtus tautinių mažumų kultūrai, istorijai, etnologijai bei šiandienos problemų tyrimams ir pristatymui;
 • Rengia ir įgyvendina edukacines bei neformaliojo ugdymo programas, kalbų mokymo kursus įvairių amžiaus grupių žmonėms;
 • Padeda tautinėms mažumoms užmegzti ir palaikyti ryšius su etninėmis tėvynėmis;
 • Kaupia, sistemina ir platina medžiagą apie Klaipėdos miesto tautines mažumas;
 • Konsultuoja ir teikia informaciją apie tautines kultūras;
 • Rengia ir leidžia leidinius apie tautinių mažumų kultūrą bei tradicijas;
 • Atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.