Kviečiame iki 2023 m. gruodžio 4 d. (imtinai) deleguoti po 1 visų vienos tautinės mažumos interesams atstovaujančių organizacijų atstovą į Klaipėdos miesto tautinių mažumų atstovų darbo grupę ir Savivaldybės merui adresuotą raštą pateikti Kultūros skyriui el. paštu germinta.patasiute@klaipeda.lt. Rašte būtina nurodyti deleguojamo asmens el. paštą ir telefono numerį.

Apie Klaipėdos miesto tautinių mažumų atstovų darbo grupę

Darbo grupės tikslas – skatinti tautinių mažumų integraciją, kultūrų plėtotę, siekiant užtikrinti tautinio tapatumo išsaugojimą ir lygiavertį tautinių mažumų gyvenimą mieste, padėti formuoti Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tautinių mažumų politiką mieste.

Darbo grupės uždaviniai:

  • padėti spręsti strateginius ir kitus tautinių mažumų kultūros plėtotės ir politikos klausimus;
  • rūpintis tautinių mažumų identiteto saugojimu, ugdyti tautinę savimonę ir toleranciją, skatinti diskusijas šiais klausimais.

Darbo grupės nuostatai – čia (paspauskite, kad atsidarytų failas).

Darbo grupės sudėtis ir jos formavimas

Darbo grupei vadovauja Savivaldybės meras arba jo paskirtas asmuo. Darbo grupę sudaro tautinių mažumų bendruomenių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos institucijų deleguoti atstovai. Jie deleguojami tokia tvarka:

  • deleguojama po 1 (vieną) visų vienos tautinės mažumos interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovą; atstovai į Darbo grupę renkami nevyriausybinių organizacijų įgaliotų atstovų susirinkimuose, o jų delegavimas įforminamas raštu, kuris adresuojamas Savivaldybės merui.
  • deleguojami 2 (du) Savivaldybės tarybos Kultūros švietimo ir sporto komiteto atstovai. Atstovai į Darbo grupę renkami komiteto posėdyje.
  • deleguojamas vienas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Atstovas į Darbo grupę deleguojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus raštu.

Darbo grupės nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojai. Darbo grupės sudėtį tvirtina Savivaldybės meras savo kadencijos laikotarpiui, kol naujai išrinktas Savivaldybės meras patvirtina naują Darbo grupės sudėtį.

Kilus klausimų kreipkitės į Kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę Germintą Patašiūtę el. p. germinta.patasiute@klaipeda.lt, tel. Nr. 8 (46) 39 61 75.

Informacija iš Klaipėdos miesto savivaldybės puslapio